Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 15
Năm 2019 : 933
Công khai Thông tư 09 về tài chính

Công khai Thông tư 09 về tài chính

   Biểu mẫu số 9CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc    Đơn vị: Trường Mầm non Nắng Mai  Chương: 622  THÔNG BÁOCÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NĂM 2016-2017
Công khai tài chính

Công khai tài chính

MẪU CÔNG KHAI VỀ THU, CHI TRONG TRƯỜNG HỌC(Kèm theo Công văn số 1026/SGD ĐT-KHTC ngày 25/8/2016 của Sở GD&ĐT Kon Tum)
Công khai thực hiện cam kết chất lượng đào tạo

Công khai thực hiện cam kết chất lượng đào tạo

Biểu mẫu 01(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009của Bộ Giáo dục và Đào tạo)    Phòng Giáo dục & Đào tạo Thành phố Kon Tum Trường mầm non Nắng Mai    THÔNG BÁOCam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm nonNăm học 2017 - 2018
Thực đơn ngày 24/4/2017

Thực đơn ngày 24/4/2017

Phoøng GD&ÑT TP Kon Tum Tröôøng MN Naéng Mai VUÏ GIAÙO DUÏC MAÀM NON HOÙA ÑÔN ÑI CHÔÏ Böõa aên :AÊn Chính Ñoä tuoåi :Maãu giaùo Toång soá treû :114 Saùng: Chaùo haït sen thòt naïc Tröa : Côm Thòt kho ñaäu khuoân Canh toâm rau Xeá : Buùn boø Traùng Mieäng : Thanh long