Cô giáo như mẹ hiền

 21/04/17  Tin giáo duc  23
Đây là Bản đồ hành chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Cục đo đạc bản đồ Việt Nam - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường phát
 18/04/17  Tin giáo duc  23
QUỐC HỘI _____ Luật số: 03/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo.
 18/04/17  Tin giáo duc  19
PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN NẮNG MAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-HT TP.Kon Tum, ngày tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành ...
 07/02/17  Tin giáo duc  25
Nhà trường tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quy định về đạo đức nhà giáo được nêu trong các văn bản: Chỉ thị 3131 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và Công văn số 816 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc một ...
 07/11/14  Tin giáo duc  21
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ___________ Số: 17/2012/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012 THÔNG TƯ Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
 07/11/14  Tin giáo duc  21
DẠY TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH LỚP MỘT LÀ PHẢN KHOA HỌC Vụ trưởng Giáo dục Mầm non Nguyễn Bá Minh cho rằng ép tập tô, tập viết chữ khi cơ xương tay còn yếu, khả năng chịu đựng của thị giác chưa bền... sẽ làm trẻ căng thẳng, mệt mỏi. - Lý do gì Vụ Giáo dục Mầm non cấm dạy trước chương trình lớp một, dạy ...
 09/10/14  Tin giáo duc  18
Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 09/10/14  Tin giáo duc  19
CÔNG KHAI HỌC PHÍ , ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 70.000đ/ HS/ THÁNG
 09/10/14  Tin giáo duc  24
CÔNG KHAI NỘI DUNG THU, CHI QUỸ BAN ĐẠI CHA MẸ HỌC SINH.