A. PHẦN: MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài GDMN là một bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và là bậc học mở đầu có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt trong toàn bộ sự nghiệp giáo dục con người. Điều 22 Luật Giáo dục 2005 của nước ta đã ghi rõ: “Mục tiêu của GDMN là giúp trẻ em ...