Cô giáo như mẹ hiền

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
---------------

Số: 21-CT/TW

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
29/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tin đang cập nhật
Ngày ban hành:
25/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
Ngày ban hành:
25/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giáo án điện tử Powerpoint kèm theo nhiều hình minh họa + video sinh động
Ngày ban hành:
02/02/2012
Ngày hiệu lực:
02/02/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực