Cô giáo như mẹ hiền

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
---------------

Số: 21-CT/TW

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
29/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực